Immigration

مهاجرت

پناهندگی

 • درخواست تصمیم حمایت از پناهندگی
 • دعوی پناهندگی در بریتانیا
 • اقامت : پناهندگی یا حمایت بشردوستانه

 

اتحادیه اروپا EU و EED و کشورهای مشترک المنافع

 • درخواست کارت اقامت در بریتانیا
 • درخواست کارت اقامت کشورهای فرعی
 • درخواست یک مجوز خانوادگی EEA
 • اثبات حق اقامت شما در بریتانیا
 • اثبات حق زندگی شما در بریتانیا به عنوان شهروند عضو اتحادیه اروپا
 • ویزای خانوادگی بریتانیا
 • اشتغال در بریتانیا به عنوان یک تبعه کروات

 

ویزاهای خانوادگی

 • درخواست زندگی خانوادگی در بریتانیا
 • درخواست ابقای سکونت در بریتانیا به همراه خانواده
 • درخواست سکونت در انگلستان درصورت فوت والدین
 • ویزای خانوادگی بریتانیا
 • ویزا در صورت طلاق یا متارکه

 

درخواست های مهاجرت

 • درخواست حکم به واسطه مهاجرت و دادگاه پناهندگی
 • درخواست ویزا یا حکم مهاجرت
 • درخواست ویزا و تجدید نظر مهاجرت

 

مقیم شدن در انگلستان

 • درخواست ویزای اقامت عودتی (Returning residence)
 • درخواست اقامت در بریتانیا
 • دریافت مجوز اقامت بیوتریک (BRP)
 • اقامت : پناهندگی یا حمایت بشردوستانه

 

کفالت دانشجویان و کارگران

 • درخواست گواهینامه ضمانت Tier 4
 • استخدام : در صورتیکه مجوز ضمانت ویزای شما باطل گردد
 • دانشجویی : اگر بورس گذار تحصیلی شما جواز ضمانت خود را از دست بدهد
 • ویزای بریتانیا سیستم ضمانت مدیریت

 

آوارگان

 • درخواست سند مسافرتی وزارت کشور
 • درخواست ابقا در بریتانیا به عنوان یک فرد آواره

 

ویزای دانشجویی

 • ویزای تحصیلی کوتاه مدت
 • ویزای تحصیلی کودک Tier 4
 • ویزای تحصیلی عمومی Tier 4

 

ویزاهای توریستی و کوتاه مدت

 • ویزای مهمان ازدواج
 • ویزای والدین والدین کودک Tier4
 • ویزای تعامل پرداخت مجاز Permitted Paid Engagement
 • ویزای تحصیل کوتاه مدت
 • ویزای بریتانیا برای تور چینی

ویزای کار

 • ویزای کارگران بومی در خانواده اختصاصی
 • دریافت معانی تصویر
 • ویزای نماینده تجاری برون مرزی
 • ویزای Tier 1 موسس کمپانی
 • ویزای Tier 1 استعداد درخشان
 • ویزای Tier عمومی
 • ویزای Tier موسس کمپانی درجه دار
 • ویزای Tier 1 سرمایه گذار
 • ویزای Tier 2 عمومی
 • ویزای Tier 2 انتقالی بین شرکتی
 • ویزای Tier 2 روحانی مذهبی
 • ویزای Tier 2 ورزشکار
 • ویزای Tier 2 اولویت خدماتی
 • ویزای Tier 5 کارگران موقت – کارکنان خیریه
 • ویزای Tier 5 کارگران موقت - خلاقیت – ورزش
 • ویزای Tier 5 کارگران موقت – تبادلات معتبر دولتی
 • ویزای Tier 5 کارگران موقت – توافق نامه بین المللی
 • ویزای Tier 5 کارگر موقت – مذهبی
 • ویزای Tier 5 طرح سیار جوانان
 • ویزای تجاری ترک
 • ویزای کارگری ترک
 • ویزای خانوادگی بریتانیا
 • ویزای ضمانت کارگران
 • ویزای سیستم ضمانت مدیریت

با وكلاي مجرب ما مشاوره بگيريد

Call: 01204 521002